PTZ4V

Điện thế: 12V

Dung lượng: 3.5A

PTX7L

Điện thế: 12V

Dung lượng: 7A

PT6A

Điện thế: 12V

Dung lượng: 6A

PTZ5S

Điện thế: 12V

Dung lượng: 4A

12N5.5

Điện thế: 12

Dung lượng: 5.5A

PTX4L-BS

Điện thế: 12V

Dung lượng: 3.5A

PTX4L

Điện thế: 12V

Dung lượng: 3.5A

PTX5H

Điện thế: 12V

Dung lượng: 5A

Đối tác của chúng tôi