GT9A

Điện thế: 12V

Dung lượng: 9A

12N7A-4B

Điện thế: 12V

Dung lượng: 7A

12N5-3B

Điện thế: 12V

Dung lượng: 5A

GM5Z-3B

Điện thế: 12V

Dung lượng: 5A

GTZ5S-H

Điện thế: 12V

Dung lượng: 4A

GTZ5S

Điện thế: 12V

Dung lượng: 3.5A

GTZ4V

Điện thế: 12V

Dung lượng: 3A

GTZ6V

Điện thế: 12V

Dung lượng: 5A

GT5A

Điện thế: 12V

Dung lượng: 5A

GT6A

Điện thế: 12V

Dung lượng: 6A

GT7A

Điện thế: 12V

Dung lượng: 65A

Đối tác của chúng tôi